حكم امثال

مـسـامـحـك مـهـمـا خـطـيــت مـهـمـا عـلـى جـرحي مشيت رضـيـت ولا مـا رضـيـت الـمـشـكـلـه بـدمـي جـريـت


4158 مشاهدة
رجوع لقسم حكم امثال

حكم امثال مقترحة لك